Hướng dẫn
Đọc gì hôm nay
Download phần mềm ECUS5 VNACCS
28 Th5, 2024 Hướng dẫn

Download phần mềm ECUS5 VNACCS

Phần mềm ECUS nay được Thái Sơn phát triển thành ECUS5VNACCS là phần mềm khai báo hải quan điện tử được Tổng cục Hải quan thẩm định, cấp chứng nhận...