Hướng dẫn

DAP là gì? Điều kiện DAP trong Incoterms 2020

19 Th3, 2023 Hướng dẫn

DAP là một thuật ngữ thường được sử dụng trong Incoterms, để chỉ điều kiện giao hàng. DAP viết tắt cho Delivered At Place, có nghĩa là hàng hóa được giao đến nơi địa điểm được chỉ định bởi người mua, và được chịu trách nhiệm bởi người bán cho đến khi hàng hóa được giao tại điểm đến. Khi sử dụng điều kiện DAP, người bán chịu trách nhiệm phí vận chuyển và các khoản chi phí khác đến nơi đích, và phải chịu trách nhiệm đối với rủi ro trong suốt quá trình vận chuyển đến nơi đến. Trong khi đó, người mua phải chịu trách nhiệm và chi phí cho việc nhập khẩu, thanh toán các khoản thuế và các khoản chi phí liên quan khác.

Với những ai đang kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, hiểu rõ về điều kiện giao hàng DAP là gì trong Incoterms là rất quan trọng để đảm bảo một giao dịch thành công. Nếu bạn cần hỗ trợ về Incoterms hoặc các dịch vụ liên quan đến xuất nhập khẩu, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Điều kiện DAP là gì?

DAP là gì? Điều kiện DPA trong Incoterms 2020?

Điều kiện DAP là gì trong Incoterms 2020

Chữ D trong tên DAP cũng như trong các thuật ngữ nhóm D khác là viết tắt của Delivery. Điều này thể hiện rằng đây là các thuật ngữ nơi đến.

Theo điều kiện DAP, người bán chịu mọi rủi ro, chi phí phát sinh (điểm chuyển giao rủi ro và chi phí trùng nhau) cho đến khi đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải chưa dỡ, nhưng sẵn sàng để dỡ tại nơi đến quy định. (Thường là nằm ở nước nhập khẩu, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt có thể nằm ở nước thứ 3). Như vậy, chi phí và rủi ro khi bốc dỡ hàng do người mua chịu (trừ phi trong hợp đồng có quy định khác)

Cách viết trong hợp đồng: DAP + Tên địa điểm đích (địa điểm bên phía người mua).

Xem thêm

Nghĩa vụ của người bán theo điều kiện DAP là gì?

A1. Nghĩa vụ chung của người bán

Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán và cung cấp tất cả bằng chứng phù hợp mà hợp đồng có thể đòi hỏi. học bằng kế toán trưởng

Bất kỳ chứng từ nào cung cấp bởi người bán đều có thể ở dạng chứng từ giấy truyền thống hoặc ở dạng điện tử nếu được các bên thỏa thuận hoặc tập quán quy định.

A2. Giao hàng

Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải đến và sẵn sàng để dỡ tại địa điểm đến chỉ định(nếu có), tại nơi đến quy định vào ngày hoặc trong thời hạn quy định.

A3. Chuyển giao rủi ro

Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao theo mục A2, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng được đề cập ở mục B3.

A4. Vận tải

Người bán phải chịu chi phí ký hợp đồng vận tải để chuyên chở hàng hóa tới nơi đến quy định hoặc địa điểm chỉ định tại nơi đến quy định. Nếu không thỏa thuận được địa điểm cụ thể hoặc không quyết định được theo tập quán, thì người bán có thể chọn một địa điểm cụ thể tại nơi đến quy định phù hợp nhất với mục đích của mình.

A5. Bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

A6. Chứng từ giao hàng/vận tải

Bằng chi phí của mình người bán phải cung cấp cho người mua chứng từ để người mua có thể nhận được hàng.

A7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

a) Về thông quan xuất khẩu và quá cảnh

Nếu cần, người bán phải làm và chỉ trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu và quá cảnh (nếu có quá cảnh ở nước thứ ba) được quy định ở nước xuất khẩu và nước quá cảnh, như là:

– Giấy phép xuất khẩu/quá cảnh

– Kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh

– Giám định hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh

– Bất kỳ quy định pháp lý nào.

b) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu

Nếu cần, người bán phải hỗ trợ người mua khi người mua yêu cầu, rủi ro và chi phí do người mua chịu để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu, bao gồm cả các thông tin an ninh và việc giám định hàng hóa, được quy định ở nước nhập khẩu.

A8. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu

Người bán cần phải trả các chi phí về việc kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, cân, đo, đếm) cần thiết để giao hàng theo quy định ở mục A2.

Ngoài ra, người bán phải đóng gói hàng hóa và chịu chi phí về việc đó trừ khi thông lệ của ngành hàng quy định cụ thể hàng hóa được gửi đi không cần đóng gói. Người bán phải đóng gói và ký mã hiệu hàng hóa phù hợp với phương thức vận tải. Trừ khi hai bên đã đồng ý cụ thể về cách đóng hàng và ký mã hiệu khi hợp đồng được ký kết.

A9. Phân chia chi phí

Người bán phải trả:

a) Toàn bộ mọi chi phí liên quan đến hàng hóa cho tới khi chúng được giao cho người mua theo mục A2, trừ những khoản do người mua trả theo mục B9;

b) Chi phí cung cấp bằng chứng cho người mua theo mục A6 rằng hàng hóa đã được giao;

c) Chi phí về làm thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu/quá cảnh, nếu có, nộp thuế xuất khẩu và bất kì chi phí nào khác phải trả khi xuất khẩu/quá cảnh theo như mục A7(a);

d) Trả cho người mua tất cả các chi phí và phụ phí liên quan đến việc hỗ trợ người bán trong việc lấy chứng từ và thông tin cần thiết theo mục B7(a) và B5.

e) Chi phí liên quan đến dỡ hàng tại điểm đích nếu như chúng thuộc hợp đồng vận tải người bán ký kết.

A10. Thông báo cho người mua

Người bán phải thông báo cho người mua bất kỳ thông tin nào cần thiết để tạo điều kiện cho người mua có thể nhận nàng.

Nghĩa vụ của người mua theo điều kiện DAP là gì?

B1. Phân chia chi phí

Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán.

Bất kỳ chứng từ nào cung cấp bởi người mua đều có thể ở dạng chứng từ giấy truyền thống hoặc ở dạng điện tử nếu được các bên thỏa thuận hoặc tập quán quy định.

B2. Nhận hàng

Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao theo mục A2.

B3. Chuyển giao rủi ro

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được giao theo mục A2.

Nếu người mua không thể thực hiện nghĩa vụ của mình liên quan đến thông quan nhập khẩu theo như mục B7, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến việc mất mát hay hư hỏng hàng hóa, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Nếu người mua không kịp thời thông báo cho người bán theo mục B10, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro mất mát hoặc thiệt hại về hàng hóa kê từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

B4. Vận tải

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc lập hợp đồng vận tải.

B5. Bảo hiểm

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu người bán yêu cầu và chịu rủi ro và chi phí, thì người mua cân cung cấp thông tin cần thiết để người bán có thể mua bảo hiểm.

B6. Bằng chứng của việc giao hàng

Người mua phải chấp nhận chứng từ vận tải được cung cấp theo như mục A6 .

B7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu và quá cảnh

Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người bán yêu cầu, do người bán chịu rủi ro và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu/quá cảnh. Kể cả các thông tin an ninh hay giám định được quy định bởi nước xuất khẩu/quá cảnh.

b) Thông quan nhập khẩu

Nếu cần, người mua phải làm và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan được quy định tại nước nước nhập khẩu, như là:

– Giấy phép nhập khẩu

– Kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu

– Giám định hàng hóa

– Bất kỳ quy định pháp lý nào.

B8. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu

Người mua không có nghĩa vụ gì với người bán.

B9. Phân chia chi phí

Người mua phải:

a) Trả mọi chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa từ thời điểm hàng được giao theo mục A2

b) Mọi chi phí cần thiết để dỡ hàng hóa xuống tại địa điểm giao hàng, trừ khi chúng năm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký kết

c) Hoàn trả tất cả chi phí và lệ phí mà người bán đã chỉ ra khi giúp người mua theo mục A7(b)

d) Nếu có quy định, trả tất cả các thứ thuế, lệ phí và các chi phí khác cũng như chi phí làm thủ tục hải quan để nhập khẩu theo như mục B7(b)

e) Hoàn trả bất kỳ chi phí phát sinh nào do người bán trả nếu người mua không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo như mục B7. Hoặc không hoàn thành việc thông báo cho người bán theo mục B10, với điều kiện hàng hóa đã được xác định là hàng hóa của hợp đồng.

B10. Thông báo cho người bán

Trong trường hợp người mua có quyền quyết định về thời gian giao hàng và/hoặc địa điểm đến hoặc điểm nhận hàng tại nơi đến đó, người mua phải thông báo cho người bán đầy đủ về việc đó.

Một số lưu ý về điều kiện DAP

DAP được sử dụng cho mọi phương thức vận tải.

Trong hợp đồng DAP cần cụ thể địa điểm giao nhận.

Nếu bên mua không thể làm thủ tục thông quan nhập khẩu thì mọi rủi ro gây ra từ việc này do người mua chịu. Cho đến khi hàng hóa được thông quan vào nước xuất khẩu thành công thì người bán lại tiếp tục chịu chi phí, rủi ro cho đến khi dỡ hàng xuống tại một địa điểm cố định.

Hi vọng trong bài viết này Cường Phát Logistics đã giúp bạn hiểu được điều kiện DAP là gì trong Incoterms. Các thuật ngữ khác trong incoterms bạn có thể tìm hiểu trên website của chúng tôi.